การเข้าใช้งานระบบ SRRU e-Testing Platform Moodle (LMS)

  • บุคลากร
    User (ชื่อผู้ใช้) คือ ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลตัวแรก เช่น kullaphut.t
    Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก) หรือค่าที่ผู้ใช้งานกำหนดเอง

  • นักศึกษา
    User (รหัสผู้ใช้)  คือ รหัสนักศึกษา (11 หลัก)
    Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก) หรือค่าที่ผู้ใช้งานกำหนดเอง

User/Password ชุดเดียวกัน สำหรับเข้าระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย