Available courses

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
      เวลา 09.00-12.00 น.
      *** ควรเข้าระบบ รายงานตัวผ่าน webex ก่อนสอบครึ่งชั่วโมง
      *** ระบบ webex จะเปิดเวลา 08.00 น.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
      - วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
      - วิชาวัดแววความเป็นครู
      - สอบสัมภาษณ์ตามที่สาขาวิชากำหนด
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
      - วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
      - วิชาวัดแววความเป็นครู
      - สอบสัมภาษณ์ตามที่สาขาวิชากำหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      - วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
      - สอบสัมภาษณ์ตามที่สาขาวิชากำหนด
หลักสูตรปริญญาตรีอื่น ๆ
      - สอบสัมภาษณ์ตามที่สาขาวิชากำหนด

>> วิธีเข้าทำข้อสอบ

การสอบวิชาเฉพาะสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
พนิดา คำแปลอรุณธิดา สีเชียงหาจุรี สุวรรณศรี

การสอบวิชาเฉพาะสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี)
            - วิชาเฉพาะสาขา (วิชาเอก)

เปิดระบบ
     
 เวลา 08.00 น. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ายืนยันตัวตน ผ่านระบบ e-testing ( ผู้เข้าสอบควรรายงานตัวให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มสอบ 30 นาที )     

เริ่มสอบ
      
เวลา 09.00 - 10.30 น.  เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ID เข้าโปรแกรม Zoom


การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565
ชณชนก พันธุ์สนิทพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
      - วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
      - วิชาวัดแววความเป็นครู
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
      - วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
      - วิชาวัดแววความเป็นครู
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      - วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

เปิดระบบ
     
เวลา 08.00 น. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ายืนยันตัวตน ผ่านระบบ e-testing ( ผู้เข้าสอบควรรายงานตัวให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มสอบ 30 นาที )     

เริ่มสอบ
     
เวลา 09.00 - 10.30 น.  เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรหัสเข้าห้อง Zoom

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม