Available courses

Course image สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
TODAY

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

         เวลา 15.00 – 18.30 น.
         เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง จำนวน 100 ข้อ

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 63 และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ หรือทดสอบไม่ผ่าน

         >> คู่มือ การเข้าสอบทักษะภาษาอังกฤษ
       

   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

    

Course image สอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
TODAY

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

         เวลา 13.30 - 15.00 น.
         เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง จำนวน 60 ข้อ

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 63 และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ หรือทดสอบไม่ผ่าน

         >> คู่มือ การเข้าสอบสมรรถนะดิจิทัล
         

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม