รายวิชาที่มีอยู่

Course image Pre-Test อบรมโครงพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร (ศูนย์ภาษา)
TODAY

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

         เวลา 17.30 - 21.00 น.
         เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง จำนวน 200 ข้อ

โครงการ : พัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

*** สำหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

        >> คู่มือ การเข้าสอบ Pre-Test

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

  

Course image สอบสมรรถนะดิจิทัล ปีการศึกษา 3/2565 (ขอสำเร็จการศึกษา)
TODAY

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

         เวลา 13.00.00 - 16.30 น.
         เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง จำนวน 60 ข้อ

*** สำหรับนักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2565

         >> คู่มือ การเข้าสอบสมรรถนะดิจิทัล
         

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

         

Course image สอบทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 3/2565 (ขอสำเร็จการศึกษา)
TODAY

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

         เวลา 13.00.00 - 16.30 น.
         เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง จำนวน 100 ข้อ

*** สำหรับนักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2565

        >> คู่มือ การเข้าสอบทักษะภาษาอังกฤษ
        

   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

         

Course image Post-Test อบรมโครงพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร (ศูนย์ภาษา)
TODAY

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

         เวลา 17.00 - 21.00 น.
         เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง จำนวน 200 ข้อ

โครงการ : พัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

*** สำหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

         >> คู่มือ การเข้าสอบ Post-Test

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

    

Course image สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
TODAY

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566
         เวลา 08.30 - 09.00 น ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
         เวลา 09.00 09.3น คณะกรรมการกำกับการสอบชี้แจงข้อปฏิบัติในการสอบ
         เวลา 09.30 12.00 น. ทำการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

        >> คู่มือ การเข้าสอบ

หมายเหตุ       
         - ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังเริ่มการสอบไปแล้ว 15 นาที
         - ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนเป็นเอกสารทางราชการฉบับจริง คือ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ มาแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ ในวัน-สถานที่ จัดสอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  


Course image การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
TODAY

ทดสอบระบบ >> วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

         เวลา 16.00 - 17.30 น. 

สอบ >> วันพุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2566

         เวลา 13.00 - 16.30 น. 

>> วีดิทัศน์ในการเข้าระบบสอบ

>> วิธียืนยันตัวตนคณะกรรมการคุมสอบ (สำหรับกรรมการ)

>> วิธียืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการคุมสอบและการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา)

   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

         

Course image สอบสมรรถนะดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
TODAY

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

         เวลา 09.30 - 11.00 น.
         เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง จำนวน 60 ข้อ

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รหัส 63 และนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา แต่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ หรือทดสอบไม่ผ่าน

         >> คู่มือ การเข้าสอบสมรรถนะดิจิทัล
         

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม