វគ្គសិក្សាទាំងអស់

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ บุคลากร ประจำปี 2566 (CEFR)

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ บุคลากร ประจำปี 2566 (CEFR) CEFR บุคลากร

Course modified date: 21 កញ្ញា 2023
 • Price:ฟรี
 • Length:2 ชั่วโมง
 • certificate:มี
 • Level:ทั่วไป
 • Language:อังกฤษ
หัวข้อในการสอบ
 • Vocabulary
 • Conversation
 • Grammar
 • Reading


ดำเนินงานโดย ศูนย์ภาษา ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • សិស្សដែលបានចុះឈ្មោះ: 704
สอบวัดสมรรถนะดิจิทัล ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

สอบวัดสมรรถนะดิจิทัล ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 สมรรถนะดิจิทัล ครั้งที่ 2

Course modified date: 12 កញ្ញា 2023
 • Price:ฟรี
 • Length:1 ชั่วโมง
 • certificate:-
 • Level:ปริญญาตรี
 • Language:ไทย
หัวข้อในการสอบ
 • ด้านการสืบค้นและการใช้งาน
 • ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ด้านเอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
 • ด้านการสอนหรือการเรียนรู้
 • ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี
 • ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน


ดำเนินงานโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • គ្រូ: Admin User
 • សិស្សដែលបានចុះឈ្មោះ: 621
สอบวัดสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
หัวข้อในการสอบ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
 • Vocabulary
 • Conversation
 • Grammar
 • Reading
 • หลักภาษา
 • การอ่าน
 • การเขียน


ดำเนินงานโดย ศูนย์ภาษา ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • គ្រូ: Admin User
 • សិស្សដែលបានចុះឈ្មោះ: 1801